Monika Uhnáková (Kulanová)

E-mail: monika.uhnakova@hillbridges.com

Monika je na pozícii associate a má mnohoročné skúsenosti s poradenstvom pre klientov z rôznych sektorov vrátane energetiky, poisťovníctva či cestovného ruchu v oblasti  korporátnych, zmluvných a pracovno-právnych záležitostí ako aj v oblasti súdnych sporov. 

 

Vybrané skúsenosti

 • poradenstvo medzinárodnej poisťovni pri získavaní financovania vo výške 100 miliónov EUR s cieľom nahradiť a doplniť štandardný systém zaistenia za poistné produkty ponúkané vo viacerých jurisdikciách 
 • poradenstvo francúzskej nadnárodnej farmaceutickej a zdravotníckej spoločnosti pri predaji jej generickej firmy na Slovensku 
 • poradenstvo v súvislosti s cezhraničnou fúziou vo viacerých jurisdikciách vrátane Slovenska, Cypru a Panamy 
 • poradenstvo medzinárodnej poisťovni v rôznych strategických záležitostiach, ako aj regulačné poradenstvo v oblasti poistenia/finančných trhov, vrátane pôsobenia vo funkcii vedúceho poradcu a poradenstva v oblasti nadnárodných vyšetrovacích konaní a rôznych právnych a regulatórnych otázok týkajúcich sa rokovaní s Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) a Národnou bankou Slovenska a riadenie miestnych právnych poradcov vo viacerých jurisdikciách
 • poradenstvo medzinárodnému výrobcovi stavebných a dekoračných materiálov pri akvizícii väčšinového podielu v slovenskej spoločnosti zameranej na výrobu komponentov z uhlíkových vlákien, a následne pri predaji jeho väčšinového podielu medzinárodnej spoločnosti špecializujúcej sa na výrobu kompozitných materiálov a dielov 
 • poradenstvo spoločnosti ktorá je lídrom na trhu v oblasti herného priemyslu pri viacvrstvovom štruktúrovaní akcionárov 
 • poskytovanie poradenstva pre medzinárodnú spoločnosť z oblasti cestovného ruchu v širokej škále korporátnych, zmluvných a pracovno-právnych záležitostí
 • zastupovanie klieta v súvislosti so súdnymi spormi vo veci uplatnenia pohľadávky voči Slovenskej republike titulom náhrady škody v súvislosti s prijatím legislatívy upravujúcej poskytovanie služieb hybridnej pošty v rozpore s právom EÚ

Doterajšie pôsobenie

Profesionálne skúsenosti:

 • 2018 (trvá)  Associate, Hillbridges, Bratislava
 • 2017 – 2018 Junior Associate, Hillbridges, Bratislava
 • 2014 – 2017 Právnik, Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Odbor legislatívno-právny, Bratislava
 • 2013 – 2014 Stážista, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a rodiny a sociálna kuratela
 • 2009 – 2012 Právny asistent, Dušan Sitarčík advokát, Humenné

Vzdelanie:

 • 2008 – 2013 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, Košice