Zásady ochrany súkromia

V týchto zásadách ochrany súkromia („zásady“) znamenajú výrazy „my“, „nás“, „náš“, „HILLBRIDGES“, „firma“ a pod. (pokiaľ z kontextu nevyplýva inak) spoločnosť Hillbridges, s.r.o., so sídlom na Sedlárskej 1, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 46755/B, IČO: 36 799 327.

V HILLBRIDGES sme si vedomí hodnoty súkromia a údajov, s ktorými prichádzame do styku a primerane ich chránime, či už sa jedná o údaje týkajúce sa našich existujúcich alebo potenciálnych klientov a dodávateľov, ich predstaviteľov a zamestnancov, ako aj našich existujúcich alebo potenciálnych zamestnancov a spolupracujúcich osôb. Na účely týchto pravidiel sa osobnými údajmi majú na mysli údaje, s ktorými môžeme prichádzať do styku a ktoré identifikujú alebo umožňujú identifikovať konkrétnu fyzickú osobu v zmysle nariadenia EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („nariadenie GDPR“).

V týchto zásadách bližšie vysvetľujeme, ako spracúvame Vaše osobné údaje a aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov našou firmou.  O spracúvaní osobných údajov Vás môžeme informovať aj inou vhodnou formou, napríklad v osobitnej písomnej alebo emailovej korešpondencii tak, aby ste mali zodpovedajúce informácie o spracúvaní osobných údajov našou firmou. Dovoľujeme si Vás však upozorniť, že HILLBRIDGES je advokátskou kanceláriou a preto nemusíme poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov pri poskytovaní právnych služieb, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť.

Ak nás chcete kontaktovať v súvislosti so spracúvaním osobných údajov našou firmou, môžete tak urobiť prostredníctvom emailu dataprotection@hillbridges.com. Ak by ste preferovali iný spôsob komunikácie, môžete sa na nás obrátiť v sídle firmy na adrese uvedenej vyššie alebo môžete kontaktovať partnera našej firmy, pána Andreja Adamčíka, prostredníctvom kontaktných údajov uvedených tu.